Lõpuks on ametlikult kinnitatud "Disainivaldkonna riiklik tegevusplaan 2012-2013" 02.02.2012

Disaini tegevuskava parandab ettevõtjate konkurentsivõimet ja arendab disainivaldkonda

26. jaanuaril kiideti valitsuse istungil heaks „Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013“ rakendusplaan aastaks 2012, mis kirjeldab kavandatud meetmeid ja tegevusi ettevõtluse edendamiseks Eestis. Ühtlasi kiideti heaks ka "Disainivaldkonna riiklik tegevusplaan 2012-2013", mille eesmärgiks on arendada disaini kui osa ettevõtluses kõrgemat lisandväärtust loovat valdkonda.

Ettevõtluspoliitika rakendusplaaniga aidatakse kaasa arengukavas püstitatud eesmärkide täitmisele läbi konkreetsete tegevuste, elluviijate, väljundmõõdikute ning ressursside planeerimise. Rakendusplaani meetmed aitavad kujundada konkurentsivõimelist kasvu- ja tegutsemiskeskkonda Eestis tegutsevatele ettevõtetele. 2012. aasta rakendusplaanis jätkatakse planeeritud tegevuste elluviimist, mille tulemusel kasvab Eesti ettevõtete ekspordivõimekus, suureneb välisinvesteeringute maht, paraneb ligipääs kapitalile, toetatakse ettevõtete investeeringuid ning parandatakse ettevõtlusalast õiguskeskkonda.

Heakskiidetud disainivaldkonna tegevusplaani näol on tegemist disainikasutuse arengule suunatud riikliku toetuspoliitika esimese faasiga, mille eesmärgiks on seada sisse elluviijate vaheline koostöö ning alustada tegevustega. Disaini toetuspoliitika edasiarendamine ja rakendamise jätkamine leiab aset ka uue strateegiaperioodi 2014-2020 raames. Tegevusplaanis kajastatud riigi tegevused disainivaldkonna toetamisel on suunatud Eesti  toodete ja teenuste kvaliteedi, konkurentsivõime ning nõudluse suurendamisele maailmaturul. Samuti disainiettevõtluse arengu toetamisele ja disainivaldkonna tugisüsteemide usaldusväärsuse ning kvaliteedi kasvule. Disaini valdkonna areng ning disaini efektiivsem kasutamine parandab kõigi kodanike heaolu läbi kasutajasõbralikumate ja personaalsemate toodete ja  teenuste.

Ettevõtluskeskkonna jätkuv parandamine ning loomemajanduse arendamine on üks valitsuse prioriteete ning seetõttu pööratakse suurt tähelepanu ka järgmise struktuurivahendite rakendamisperioodi 2014-2020 ettevalmistamisele, mis on juba alanud.