EDL põhikiri

EESTI DISAINERITE LIIT

PÕHIKIRI


1. Üldsätted

1.1 Mittetulunduühingu ametlik nimi on EESTI DISAINERITE LIIT (edaspidi-liit).

1.2 Mittetulundusühing Eesti Disainerite Liit on kutselisi disainereid ühendav ja disaini loomealal tegutsev loominguline liit.

1.3 Liit on asutatud 07.07.1989.

1.4 EDL-i asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.5 EDL juhindub oma tegevustes Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.


2. Liidu eesmärgid:

2.1 luua vaimselt ja füüsiliselt väärtuslik ja kvaliteetne elukeskkond, mõjutada ühiskonna sotsiaalset ja kultuurilist arengut;

2.2 arendada eesti disaini, hoolitseda disaini pärandi säilimise ning disaini arengu uurimise ja teadliku suunamise eest;

2.3 ühendada eesti disainereid oma elukutsete, aadete, kohustuste ja õiguste teostamiseks;

2.4 väljendada ja kaitsta oma liikmete ühishuve.


2.5 Oma eesmärkide saavutamiseks liit:

2.5.1 teadvustab disainereid nende vastutusest tehiskeskkonna kvaliteedi eest ja osaleb sellest tulenevate ülesannete määratlemises ning pädevas ja eetilises lahendamises;

2.5.2 osaleb EDL disainipoliitika põhimõtete, eesmärkide ja ülesannete väljatöötamisel ning rakendamisel;

2.5.3 levitab töö- ja elukeskkonna väärtustamisele suunatud teadmisi ja kogemusi ning on esindatud asjaomastes nõustavates, hindavates ja otsustavates instantsides;

2.5.4 arendab rahvusvahelisi kutsealaseid suhteid ja koostööd, vajadusel ühinedes rahvusvaheliste organisatsioonidega;

2.5.5 hoolitseb liikmete kutseoskuste ja huvide eest;


2.5.6 taotleb disainerite loomingu ja autorite aineliste, õiguslike ja moraalsete õiguste tunnustamist ja kaitset;

2.5.7 osaleb vastavate seaduslike aktide algatamises, väljatöötamises ja täitmises;

2.5.8 rakendab kutseoskuste täiendamiseks sobivaid vorme, vahendeid ja soodustusi, toetab disainerite koolitamist;

2.5.9 korraldab EDL kohalikke ja rahvusvahelisi disainialaseid konkursse;

2.6.0 kogub ja vahendab disainialast informatsiooni, võimaldab liikmetel interneti andmebaasis registreerida uusi tooteid/teoseid; haldab ja levitab oma liikmete infopanka;

2.6.1 esindab disainereid ja kaitseb nende kutsehuve kodu- ja välismaal;

2.6.2 väljendab liikmeskonna seisukohti riiklike ja ühiskondlike küsimuste aruteludel ja otsustamistel;

2.6.3 maksab loometoetusi seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud korras;

2.6.4 annab stipendiume õppe- ja teadustööks ning loominguliseks tegevuseks;

2.6.5 ostab, rendib ja võtab muul viisil oma käsutusse vajalikke seadmeid, rajatisi ja hooneid disaini arendamise eesmärgil;

2.6.6 korraldab muud tegevust, mis vastab liidu eesmärkidele ning ei ole vastuolus seaduste ega käesolevas põhikirjas.


3. Tegevuse põhimõtted

3.1 Liit on eraõiguslik juriidiline isik ning oma tegevuses juhindub kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.

3.2 Liidu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

3.3 Liidul on õigus omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi.

3.4 Liit hoiab rahalisi vahendeid liidu kontodel pangaasutustes.

3.5 Liidu majandusaasta on 01.01-31.12.

 

4. Liikmeks võtmine, väljaastumine ja väljaarvamine.


4.1 Liidu liikmeks võib olla iga Eesti Vabariigi või mõne muu riigi füüsiline isik, kes omab erialast haridust. Liidu liikmeks võib vastu võtta ka käesolevas punktis sätestatud tingimustele mittevastava hariduse või kutsepraktikaga füüsilise isiku tingimusel, et ta tunnistab liidu põhikirja ning tegutseb liidu loomealal või tema tegevus on seotud eesti disaini edendamise või liidu tegevusele kaasaaitamisega. Eesmärgiga eraldama hakata loometoetust, peetakse oma erialal aktiivselt tegutsevate loovisikute üle eraldi arvestust. Liidu liikmeks vastuvõtmise täpsemad tingimused sätestatake liidu kodukorras.

4.2 Liikmeks astuja esitab liidule kirjaliku avalduse, mille juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul.

4.3 Liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päeva. Liige saab EDL liikmekaardi.

4.4 Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus põhikirjas sätestatud tingimustega või kehtestatud liidu kodukorraga.

4.5 Otsuse liikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta saadetakse isikule, keda ei võetud liidu liikmeks 3 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

4.6 Liige võib kirjaliku avalduse alusel liidust välja astuda. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse ühe kuu jooksul, tehes kindlaks väljaastunud liikme ja liidu vastastikused varalised õigused ja kohustused.


4.7 Liige arvatakse liidust välja:

4.7.1 Surma korral

4.7.2 Põhikirja sätete ja kodukorra täitmata jätmise ning liidu olulisel määral kahjustamise korral.

4.7.3 Liidule teadlikult valeandmete esitamise puhul.

4.7.4 Juhatus teeb liikme väljaarvamise kohta otsuse ja teatab selle põhjustest viivitamatult kirjalikult väljaarvatud isikule.

4.7.5 Väljaarvamise otsusega mittenõustumise puhul on isikul õigus pöörduda Üldkoosoleku poole.

4.7.6 Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liige selleks majandusaastaks kehtestaud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

4.7.7 Liikme õigused, kohustused ja varaline vastutus

4.7.8 Liikme õigused tekivad alates liikmeks vastuvõtmisega.


4.8 Liikmel on õigus:

4.8.1 Valida ja olla valitud liidu valitavatesse organitesse ja ametitesse.

4.8.2 Võtta osa liidu üritustest ja algatada neid ise.

4.8.3 Võtta osa liidu üldkoosolekutest.

4.8.4 Esindada üldkoosolekul teist liidu liiget volikirja alusel.

4.8.5 Saada teavet liidu tegevusest ja otsustest ning teha ettepanekuid liidu tegevusse puutuvates küsimustes.

4.8.6 Astuda liidust välja.


4.9 Liige on kohustatud:

4.9.1 Täitma liidu põhikirjas ning kodukorrast tulenevaid kohustusi ning üldkogu ja juhatuse otsuseid.

4.9.2 Võtma aktiivselt osa liidu tegevustest.

4.9.3 Tasuma liikmemaksu.

4.9.4 Teatama liidu juhatusele oma kontaktandmete muutumisest hiljemalt ühe kuu jooksul.

4.9.5 Pidama kinni kehtestatud liidu kodukorrast.

4.9.6 Vastavalt käesolevas põhikirjas toodud korrale teatama liidu juhatusele teostest, mis liige on liidu loomealal loonud.


4.10 Liikme varaline vastutus:

4.10.1 Liige ei vastuta liidu kohustuste eest.


5. Liidu juhtimine:

5.1 Liidu kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek.

5.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1 Liidu tegevuse peasuundade määramine, aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine ja kodukorra kehtestamine.

5.2.2 Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine.

5.2.3 Põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine.

5.2.4 Liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.

5.2.5 Juhatuse, loometoetuste komisjoni ja revisjonikomisjoni valimine

5.2.6 Juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ära kuulamine ja kinnitamine.

5.2.7 Muude liidu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3 Liidu üldkoosolekud on korralised ja mittekorralised.

5.4 Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas.

5.5 Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku korralise üldkoosoleku vahelisel perioodil juhatuse otsusega või kui seda nõuavad kirjalikult 1/10 liidu liikmetest.

5.6 Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 7 päeva. Üldkoosoleku kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord.

5.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline vaatamata osavõtjate arvule.

5.8 Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui nende poolt on hääletanud 2/3 koosolekul osalenud liikmetest, kusjuures otsuste vastuvõtmisel on igal liikmel või tema esindajal 1 hääl. Erandkorras on vastavalt kehtestatud nõuetele lubatud hääletada interneti teel.

5.9.1 Otsused põhikirja vastuvõtmise, muutmise ja täiendamise ning liidu tegevuse lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Esindajaks võib olla ainult teine liidu liige, kellele on antud kirjalik lihtvolitus.

5.16 Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav EDL-i esimehe hääl.

5.18 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.


6. Juhatus

6.1 Liidu tegevust juhib juhatus, mis koosneb minimaalselt seitsmest liikmest. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja ühe liikme, kes koos esimehega esindavad liitu allkirjaõigusega ainuisikuliselt kõigis õigustoimingutes. Teised juhatuse liikmed esindavad liitu allkirjaõigusega kõik koos. Liidu esimehe äraolekul täidab tema kohustusi ja esindab liitu üks juhatuse liikmetest vastavalt esimehe otsusele.

6.2 Juhatus teeb tähtsamaid otsuseid juhatuse koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Jooksvaid küsimusi otsustab juhatus interneti teel. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

6.3 Juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks kuni järgmiste valimisteni.


6.4 Juhatuse pädevusse kuulub:

6.4.1 Üldkoosoleku kokkukutsumine ja selle päevakorras arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamine.

6.4.2 Üldkoosoleku otsuste täitmine.

6.4.3 Liikmete liitu vastvõtmine ning väljaastumine ja –arvamise otsustamine.

6.4.4 Liidu aasta tegevuskava, eelarve ja aastaaruande koostamine ning nende esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.

6.4.5 Liidu igapäevase majandustegevuse korraldamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.


7. Teoste registreerimise ja teostest teatamise kord

7.1 Liidu liikmete poolt liidu loomealal loodud ja liikmete poolt liidule teatatud teoste kohta peab arvestust juhatus.


7.2 Liidu liige on kohustatud teatama tema poolt kalendriaasta jooksul liidu loomealal loodud teostest, esitades liidu juhatusele hiljemalt 31. detsembriks kirjalikult järgmised andmed:

7.2.1 teose nimetus ja pealkiri;

7.2.2 teose lühikirjeldus;

7.2.3 autor(id);

7.2.4 loomise aasta;

7.2.5 autori varaliste õiguste kuuluvus;

7.2.6 tellija ( kui on teada);

7.2.7 paiknemise aadress (kui on teada).

7.2.8 Juhatusel on vajaduse korral õigus nõuda liidu liikmetelt teose kohta täiendavaid andmeid, mida ei ole nimetatud punktis 7.2.


8. Loometoetuste ja stipendiumide maksmine

8.1 Loometoetuste ja stipendiumide määramine kuulub selleks eraldi moodustatud komisjoni (edaspidi- komisjon) pädevusse.

8.2 Komisjoni kuuluvad 3 liidu liiget (seadus järgi kuulub komisjoni 3 loomeliidu liiget), kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks kuni järgmiste valimisteni. Komisjoni töösse loometoetuste määramise otsustamisel on komisjoni liikmena kaasatud kultuuriministri nimetatud ametnik.

8.3 Komisjoni kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele.

8.4 Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb 2/3 komisjoni liikmetest. Loometoetuse määramise otsustamisel on komisjon otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb vajaliku kvoorumi hulgas kultuuriministri nimetatud ametnik.

8.5 Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 komisjoni koosolekul osalenud liikmetest.

8.6 Loometoetuse saajate registrit ning arvestust liidu poolt määratud ja makstavate loometoetuste üle peab liidu juhatus. Registrisse kannab juhatus järgmised andmed:

8.6.1 toetust saava loovisiku nimi;

8.6.2 toetuse maksmise ajavahemik;

8.6.3 toetuse määramise otsuse number ja kuupäev;

8.6.4 toetuse suurus;

8.6.5 toetuse maksmise lõpetamise kuupäev ja põhjus.


8.7 Komisjon võib määrata stipendiume liidu loomeala seisukohalt oluliseks loome-, õppe- ja teadustööks muuhulgas riigieelarvest eraldatud toetuse arvelt, kui seda toetust ei kasutata aasta jooksul täielikult loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele.

8.8 Komisjon otsutab stipendiumi andmise konkreetse taotluse või avaliku konkursi alusel stipendiumi eesmärgi, suuruse ja maksmise tingimused, samuti stipendiumi saaja poolt stipendiumi kasutamise aruande esitamise tähtaja.

8.9 Stipendiumi võib taotleda liidu liige, kes:

8.9.1 ei taotle ega saa stipendiumi samal eesmärgil ühestki teisest loomeliidust;

8.9.2 kellel puudub liikmemaksuvõlgnevus liidu ees.


8.10 Komisjoni liige ei või hääletada, kui komisjon otsustab loometoetuse või stipendiumi määramist talle või tema lähikondlasele (abikaasale, otsejoones sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale). Käesolevas punktis nimetatud juhul ei arvestata selle komisjoni liikmete häält ka esindatuse määramisel.


9. EDL vara.

9.1 Liidu vara tekib:

9.1.1 liikmete liikmemaksudest ja sihtotstarbelistest maksetest;

9.1.2 sihtotstarbelistest eraldistest;

9.1.3 majandustegevusest;

9.1.4 vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust;

9.1.5 korraldatavatest tasulistest üritusest;

9.1.6 laenudest;

9.1.7 juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ning muudest laekumistest.


9.2 EDL-i liikmel ei ole õigust EDL-i varale, EDL-l ei ole õigust oma liikme varale.

9.3 EDL ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja Liidu liikmed ei kanna varalist vastutust EDL-i varaliste kohustuste eest.

9.4 EDL vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.


10. Raamatupidamine

10.1 Liit peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust seaduses ettenähtud korras.

10.2 Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta
lõppemisest. Revisjonikomisjon peab aruannetele lisama revisjoni arvamuse. 
10.3 Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.

10.4 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.


11 Revisjonikomisjon

11.1 Liidu tegevust kontrollib revisjonikomisjon.

11.2 Revisjonikomisjon viib läbi liidu tegevuse revideerimise ning koostab revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.


12. Lõpetamine, likvideerimine, ühinemine, jagunemine

12.1 Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

12.2 EDL võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga.

12.3 Ühendatav mittetulundusühing loetakse lõppenuks.

12.4 Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta.

12.5 Ühinemisel läheb ühendatava mittetulundusühingu vara (õigused ja kohustused) üle EDL-le.

12.6 Uue mittetulundusühingu asutamisel läheb ühinejate vara sellele üle.

12.7 Liidu likvideerimine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.


Põhikirja uus redaktsioon on vastuvõetud üldkogu otsusega 18. veebruaril 2008.a.